Záruka na dřevěné podlahy BEFAG

ÚPLNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO DŘEVĚNÉ PODLAHY BEFAG:

• Záruka na výrobky BEFAG se vztahuje výlučně na obytnou zónu. Pro používání našich výrobků v komerční sféře je třeba uzavřít samostatnou dohodu.

• Dřevěné podlahy BEFAG musí být položeny a používány v prostorách vhodných pro výrobek a v souladu s instrukcemi k pokládce a údržbě. Při pokládce a údržbě používejte pouze předepsané nebo doporučené pomůcky a přípravky.

• Podlahy s viditelným poškozením nebo viditelnou výrobní vadou nesmí být vůbec nainstalovány a nevztahuje se tedy na ně záruka. Takováto podlaha vám bude vyměněna za bezvadnou, avšak musí být nabídnuta prodejci k výměně nejpozději do 15ti dnů od data nákupu.

• Záruka se nevztahuje na poškození způsobená: úmyslným poškozením nebo poškozením z nedbalosti, nevhodným užíváním, chybnou instalací, mechanickým poškozením, vadnou konstrukcí stavby nebo podkladu, použitím nevhodného lepidla, nesprávnou údržbou, nadměrnou vlhkostí, poškrábáním povrchu, působením agresivních chemikálií, ohněm, explozí, povodněmi či záplavami, přírodní pohromou.

• Záruka se nevztahuje na přirozené objemové a tvarové změny podlahy (zejména tvorba spár), zapříčiněné klimatickými změnami nebo přirozenou dilatací podlahy. Záruka se nevztahuje na opotřebení povrchové vrstvy při běžném provozu, změnu lesku povrchu, změny zbarvení dřeva a barevné skvrny zapříčiněné vlivem času a slunečního záření.

• Záruka se nevztahuje na podklady, kde vlhkost, rovinatost, hladkost a bezprašnost podkladu neodpovídá platné ČSN.

• Záruka není přenosná a je k dispozici pouze prvnímu kupujícímu.

• Písemná reklamace musí být společně s kopií faktury a záručním listem doručena vašemu dodavateli nejpozději do 30ti dnů od zjištění závady.

 

UPOZORNĚNÍ:

• Dřevo je přírodní materiál a tudíž není možné garantovat shodnou barevnost a strukturu v každém balíku. Proto doporučujeme kontrolu všech lamel ještě před pokládkou. Lamely při pokládce kombinujte z více balíků najednou. Záruka se nevztahuje na případné náklady způsobené kontrolou a tříděním lamel při pokládce.

• Výrobní povrchová úprava (lak, olej) je přizpůsobená běžnému provozu. V závislosti na míře provozu dojde k jejímu postupnému opotřebení. Jakmile zpozorujete známky opotřebení, proveďte údržbu vhodnými přípravky pro oživení povrchu. Při větší míře opotřebení celého povrchu proveďte celkovou renovaci (o vhodném postupu se nejprve poraďte se svým dodavatelem podlahy). Více viz údržba a čištění.

 

JAKÝ ROZSAH ZÁRUKY OBDRŽÍTE?

• Po uznání nároku na záruku dodá BEFAG kupujícímu náhradní lamely aktuálně platného sortimentu. Materiál bude bezplatně dodán na původní prodejní místo. Případné vzniklé náklady na pokládku, včetně demontáže, nebudou ze strany BEFAG převzaty a nejsou součástí záruky.

• S ohledem na již probíhající užívání materiálu bude ve smyslu odpočtu „nové za staré” za každý rok záruční lhůty odečteno 6 % na novou cenu.

 

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI?

• Po zjištění škody nebo nároku na záruku se musí kupující obratem spojit za předložení kompletně vyplněného záručního listu nebo originálního dokladu o koupi se svým smluvním prodejcem BEFAG. BEFAG si vyhrazuje při ohlášení nároků na záruku právo zhlédnutí dřevěné podlahy v místě a prověření oprávněnosti nároku na záruku jak z hlediska důvodu tak i výše.